Beg_abc_Eng historical references as he goes through various trials Also, rabbit skin is very thin, so any overly aggressive pulling could easily rip it, which is probably happening if the rabbits are screaming.xvideo x That why it abnormal psych.louboutin men sale The best tip to achieve this is to make sure that your choice of handbag shape is the opposite of your body type.louboutin female shoes I don always have time to hit the racks and try on swarms of clothes for myself like I used to, but with my daughter it only a matter of selecting her size online and having something adorable delivered to my home.louis vuitton christian louboutin Yet, for die hard fans, this new content only proved to wet the appetite for Halloween II, due out later that year.www kamagra oral jelly These "lower cost" items are what leads me to believe the company could be a fashion fad and not a lasting legacy.buy kamagra tablets online Chanel Tote Bag in Quilted Aged Calfskin is definitely a classic handbag should be added into your designer handbag collection.. You can start by purchasing items from hard to find dealers and retailers that will sell to you at a wholesale price and allow you to mark up the items for profit. Make sure the views relate to one another. It's very bulky, so there's plenty of room to put the knit hat. If you are a fashionista, and you are keen on its light and poetic, delicate and sensual version, you should collect this tote in your wardrobe.. Start by riveting the tabs on the armband. Experimentation is the key to maximizing the number of bass you catch on a spinnerbait. The small nuggets we get from that are a mixed bag of somewhat campy material and intriguing ideas, especially if you read the spoilers in the booklet's glossary. When so much hinges on the talents of a designer you would expect higher paying salaries, however, simple supply and demand principles unfortunately come into play. But if money isn't an issue, the high end "official replica" lightsabers go for $100 to $120 and "are no toys, but rather elegant reminders of a galaxy far, far away.". The hem of a girl's dress would be to her knees when she was six, to her ankles when she turned 16 and to the floor when she was an adult. The delivery? A work that was more grown up. Sunglasses went retrograde in fashion and the looks followed styles of the seventies and eighties. The train is warm. Golf Mementos visors come in four color combinations: White/Pink, Navy/White, Fuschia/White, and Chocolate/Pink.. It's writing and execution like that which continues to makes the Garden of sinners such an engaging watch and one that's wholly worth multiple repeat visits in order to really see how tightly it all comes together...
Vedtægter
 • slide 1 - Baggrund

  BIKE NETWORK RANDERS

   

  Bike Network Randers er et professionelt netværk med fokus på tværfaglig udvikling igennem netværksarbejde for beslutningstagere og virksomhedsejere, hvor udgangspunktet er netværksmøder kombineret med fysisk udfoldelse igennem cykling.

  Læs mere

   

 • Slide 2 - Nyt medlem

  Nyt medlem

   
  Medlemmerne i BIKE Network Randers optages typisk ved indstilling fra andre medlemmer, men har netværket fanget din interesse er du meget velkommen til at kontate netværket:
   
   
  Lars Møller på 2465 8766
  John Morgen på 2129 1086.
   
 • Slide 3 - Det sportslige

  DET SPORTSLIGE

   
   
  BIKE Network Randers skal ikke opfattes som en cykelklub – men et netværk erhvervsledere der netværker på cyklen. Netværksmøderne/fællestræningen har både det formål at komme i god form men også at udbygge relationer og derved komme tættere på hinanden i netværket samt skabe grobund for udvikling både fagligt og socialt.
   

TØJ SPONSORER

12
34
556

 

RELEVANTE CYKEL LINKS

dmi

 

 

 

Logo Naviki

§ 1 Navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn: Bike Network Randers

Stk. 2: Bike Network Randers skal ikke opfattes som en cykelklub, men et netværk for erhvervsledere der netværker på cyklen. Fællestræningen har både det formål at komme i god form, men også at udbygge relationer og derved komme tættere på hinanden i netværket samt skabe grobund for udvikling både fagligt og socialt.

§ 2 Netværksmøder

Stk. 1: Netværksmøderne er de månedlige cykelture evt. kombineret med aftenmøder.  Netværksmøder/træningsture eller aftenmøder arrangeres af medlemmerne på skift.

Stk. 2: Bestyrelsen sammensætter aktivitetsgrupperne.

Stk. 3: Kommende netværksmøder/træningsture præsenteres af arrangementsgruppen på forregående netværksmøde/træningstur.

Stk. 4: Medlemmerne er som udgangspunkt tilmeldt netværksmøder med mindre andet fremgåraf indbydelsen. D.v.s. fravær indebærer afbud.

§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlem kan optages ledere og virksomhedsejere med relation til Randers.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved indstilling fra medlem eller ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen koordinerer og godkender nye medlemmer.

Stk. 3: Potentielle medlemmer kan deltage gratis i 2 netværksmøder/ture. 

Stk. 4: Hver medlem har mulighed for 2 gange årligt at invitere én gæst med på netværksmøde/træningstur.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at deltage i netværksmøder i den udstrækning det er muligt.

Stk. 6: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen/generalforsamlingen. Kontingent forfalder januar md. for kommende år. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 7: Hver medlem får min. et komplet sæt cykeltøj.

Stk. 8: Medlemmer forpligter sig til at køre i netværkets cykeltøj ved alle samlinger.

Stk. 9: Udmeldelse af Bike Network Randers sker ved henvendelse til medlem af bestyrelsen.

Stk. 10:Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskabet eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om ekskludering af et medlem af foreningen træffes på generalforsamlingen med 2/3 flertal efter samme procedure som vedtægtsændringer.

Stk. 11:Uanset ovenstående vil et medlem automatisk blive ekskluderet fra foreningen, hvis medlemmet ikke betaler kontingentet rettidigt.  

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.

Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes stemmer vægtes lige.

Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andetfølger af denne vedtægt.

§ 5 Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens/formandens beretning. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor 8. Evt.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2  ugers varsel, og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.  

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 5 og højest 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år  og den anden halvdel i ulige år. Den første bestyrelse vælges for henholdsvis 2 og 3 år.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.   Stk. 5: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 6: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Stk. 7: Bestyrelsessuppleant vælges for 2 år af gangen.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1: Foreningens kasserer disponerer over foreningens midler via kontofuldmagt eller via netbank. Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive dokumenter overfor pengeinstitut.

§ 9 Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig  hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 10 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.

Stk. 3: Revisor vælges for 2 år og skal vælges blandt medlemmer udenfor bestyrelsen.

Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens  øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.  

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 12 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling som er indkaldt med dette for øje.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til lokalt  velgørende formål.

Stk. 3: Der kan stemmes ved fuldmagt.

Medlemsvirksomheder