§ 1 Navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn: Bike Network Randers

Stk. 2: Bike Network Randers skal ikke opfattes som en cykelklub, men et netværk for erhvervsledere der netværker på cyklen. Fællestræningen har både det formål at komme i god form, men også at udbygge relationer og derved komme tættere på hinanden i netværket samt skabe grobund for udvikling både fagligt og socialt.

§ 2 Netværksmøder

Stk. 1: Netværksmøderne er de månedlige cykelture evt. kombineret med aftenmøder.  Netværksmøder/træningsture eller aftenmøder arrangeres af medlemmerne på skift.

Stk. 2: Bestyrelsen sammensætter aktivitetsgrupperne.

Stk. 3: Kommende netværksmøder/træningsture præsenteres af arrangementsgruppen på forregående netværksmøde/træningstur.

Stk. 4: Medlemmerne er som udgangspunkt tilmeldt netværksmøder med mindre andet fremgåraf indbydelsen. D.v.s. fravær indebærer afbud.

§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1: Som medlem kan optages ledere og virksomhedsejere med relation til Randers.

Stk. 2: Indmeldelse sker ved indstilling fra medlem eller ved henvendelse til et medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen koordinerer og godkender nye medlemmer.

Stk. 3: Potentielle medlemmer kan deltage gratis i 2 netværksmøder/ture.

Stk. 4: Hver medlem har mulighed for 2 gange årligt at invitere én gæst med på netværksmøde/træningstur.

Stk. 5: Medlemmerne er forpligtet til at deltage i netværksmøder i den udstrækning det er muligt.

Stk. 6: Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af bestyrelsen/generalforsamlingen. Kontingent forfalder januar md. for kommende år. Indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

Stk. 7: Hver medlem får min. et komplet sæt cykeltøj.

Stk. 8: Medlemmer forpligter sig til at køre i netværkets cykeltøj ved alle samlinger.

Stk. 9: Udmeldelse af Bike Network Randers sker ved henvendelse til medlem af bestyrelsen.

Stk. 10:Generalforsamlingen kan beslutte at ekskludere et medlem, som ikke opfylder betingelserne for medlemskabet eller som handler til skade for foreningen. Beslutning om ekskludering af et medlem af foreningen træffes på generalforsamlingen med 2/3 flertal efter samme procedure som vedtægtsændringer.

Stk. 11:Uanset ovenstående vil et medlem automatisk blive ekskluderet fra foreningen, hvis medlemmet ikke betaler kontingentet rettidigt.

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i januar måned.

Stk. 3: Mødeberettiget på generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 4: Stemmeret på generalforsamlingen har foreningens medlemmer, og medlemmernes stemmer vægtes lige.

Stk. 5: Beslutninger på generalforsamlingen træffes med almindeligt flertal, medmindre andetfølger af denne vedtægt.

§ 5 Indkaldelse til generalforsamling

Stk. 1: Indkaldelse til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel. Med indkaldelsen skal følge en dagsorden for generalforsamlingen.

Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3: Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens/formandens beretning. 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab. 4. Forelæggelse og godkendelse af budget. Herunder fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 7. Valg af revisor 8. Evt.

Stk. 4: Generalforsamlingen vælger dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger indføres til protokol.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller hvis mindst 1/3 af foreningens medlemmer ønsker det. Indkaldelse skal ske med mindst 2  ugers varsel, og skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen.

§ 7 Foreningens daglige ledelse

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 5 og højest 7 medlemmer valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Halvdelen af bestyrelsen vælges i lige år  og den anden halvdel i ulige år. Den første bestyrelse vælges for henholdsvis 2 og 3 år.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer.

Stk. 3: Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.   Stk. 5: Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden eller den fungerende formands stemme afgørende.

Stk. 6: Der føres beslutningsreferat over bestyrelsesmøderne, som underskrives af formanden, næstformanden og referenten.

Stk. 7: Bestyrelsessuppleant vælges for 2 år af gangen.

§ 8 Tegningsregler

Stk. 1: Foreningens kasserer disponerer over foreningens midler via kontofuldmagt eller via netbank. Bestyrelsen er bemyndiget til at underskrive dokumenter overfor pengeinstitut.

§ 9 Hæftelse

Stk. 1: Foreningen hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig  hæftelse, andet end hvis dette er særlig aftalt.

§ 10 Regnskab og revision

Stk. 1: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.

Stk. 2: Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af en revisor.

Stk. 3: Revisor vælges for 2 år og skal vælges blandt medlemmer udenfor bestyrelsen.

Stk. 4: Kassereren inkasserer kontingent og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Han fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sådan form, at foreningens  øjeblikkelige økonomi altid kan aflæses. Kassereren udarbejder foreningens årsregnskab.

§ 11 Vedtægtsændringer

Stk. 1: Ændring af nærværende vedtægt kræver vedtagelse på generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 2: Der kan stemmes ved fuldmagt.

§ 12 Opløsning

Stk. 1: Foreningen kan kun opløses på en generalforsamling som er indkaldt med dette for øje.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer. Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til lokalt  velgørende formål.

Stk. 3: Der kan stemmes ved fuldmagt.